Raken­ta­mas­sa tai korjaamassa?

Raken­ta­jan asian­tun­ti­ja palveluksessasi.

Vas­taa­va työn­joh­ta­ja työmaallesi?

Ota yhteyt­tä jo tänään!

Asian­tun­ti­ja kan­nat­taa ottaa mukaan remonttiin
jo alus­ta asti!

Asko Ahven­nie­mi Oy

Raken­ta­jan asian­tun­ti­ja on oikea käte­si | Tur­ku, Kaa­ri­na, Lie­to, Pai­mio, Salo

Raken­nat­ko uut­ta? Kor­jaat­ko van­haa? Asko Ahven­nie­mi Oy aut­taa raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu- ja val­von­ta­teh­tä­vis­sä, kuten vas­taa­van työn­joh­ta­jan, kvv– tai IV-työn­joh­ta­jan sekä raken­nus­työn val­vo­jan teh­tä­vis­sä. Tulen apuun, kun raken­ne­taan uut­ta tai teh­dään kor­jaus- ja muu­tos­töi­tä. Toi­min jous­ta­vas­ti Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la – Tur­ku, Kaa­ri­na, Kos­ki TL, Lie­to, Pai­mio, Parai­nen, Salo ja Sauvo.

Raken­ta­jan asiantuntija

Laa­din raken­nus- ja kor­jaus­suun­ni­tel­miahoi­dan lupa-asiatkil­pai­lu­tan ura­koit­si­jat ja raken­nus­tar­vik­keet sekä laa­din sopi­muk­set. Yli 30 vuo­den työ­ko­ke­muk­sel­la raken­nus- ja kiin­teis­tön­hoi­toa­lal­ta sekä jat­ku­van kou­lut­tau­tu­mi­sen tuo­mal­la var­muu­del­la val­von hank­keen toteu­tuk­sen lakien, mää­räys­ten, ohjei­den ja hyvän raken­nus­ta­van mukai­ses­ti sekä doku­men­toin teh­dyn työn tilaa­jan toi­veen mukaan.

Asiak­kai­ta­ni ovat yksi­tyis­hen­ki­löt, isän­nöit­si­jät, talo­yh­tiöt ja yritykset.

Raken­ta­jan asian­tun­ti­jan synty

Asko Ahven­nie­mi Tmi perus­tet­tiin vuon­na 2000. Pää­toi­min­ta kes­kit­tyi tuol­loin oma­ko­ti­ta­lo­jen uudis­tuo­tan­toon ja huo­neis­to­kor­jauk­siin. Tie­to­tai­toa ker­tyi myös monis­ta muis­ta hyvin eri­lai­sis­ta raken­nus- ja kor­jaus­töis­tä. Tmi vaih­tui Oy:ksi vuon­na 2007. Vuo­den 2014 syk­sys­tä kes­ki­tyin pal­ve­le­maan asiak­kai­ta raken­ta­mi­sen suun­nit­te­lu- ja valvontatehtävissä.

Suun­nit­te­lit­pa sit­ten pien­tä tai suur­ta raken­nus- tai kor­jaus­han­ket­ta, tie­dus­te­le, miten voin aut­taa juu­ri sinua onnis­tu­maan hank­kee­si toteutuksessa!

Kou­lu­tus

 • Raken­nus­mes­ta­ri AMK
 • 2017–18 Kor­jaus­ra­ken­ta­mi­sen eri­kois­tu­mis­kou­lu­tus 30 op, Tur­ku AMK
 • Maan­vil­je­lys­tek­nik­ko
 • Kiin­teis­tön­hoi­ta­jan ammattitutkinto
 • Säh­kö­voi­ma­tek­nii­kan perustutkinto
 • Maa­ta­lous­ko­ne­kor­jaa­jan opintolinja
 • 2020 Mär­kä­ti­lo­jen suun­nit­te­lun ja val­von­nan täydennyskoulutus
 • 2019 Sisäil­ma­kor­jauk­set, RKL/RIL
 • 2015 Sisäil­ma­kor­jauk­set
 • 2015 Raken­ne­tun ympä­ris­tön esteet­tö­myys­kar­toit­ta­ja, ESKE, Inva­lii­di­liit­to, esteeton.fi
 • Suu­ri mää­rä raken­ta­mi­sen ja kiin­teis­tön­hoi­toa­lan kurs­se­ja ja kou­lu­tus­päi­viä (esim. pien­ta­lo­työ­maan vas­taa­van mes­ta­rin kou­lu­tus RKL 2006 ja 2014)
 • Mär­kä­ti­la-asen­ta­jan ser­ti­fi­kaat­ti VTT H 461/01, päät­ty­nyt ‑2014.
 • Tuli­työ­kort­ti, musta/sininen
 • Työ­tur­val­li­suus­kort­ti
 • Fise-päte­vyys: kvv-työn­joh­ta­ja, tavan­omai­nen, uudis- ja korjausrakentaminen
 • Fise-päte­vyys: IV- työn­joh­ta­ja, tavan­omai­nen, uudis- ja korjausrakentaminen

Työ­ko­ke­mus

 • Asko Ahven­nie­mi Oy, suun­nit­te­lu- ja val­von­ta­teh­tä­vät, 2014–
 • Asko Ahven­nie­mi Oy, raken­nus­lii­ke, 7 v
 • Asko Ahven­nie­mi Tmi, raken­nus­lii­ke, 7 v
 • Kiin­teis­tön­hoi­ta­ja, Pai­mion kou­lu­kes­kus ja uima­hal­li, 16 v
 • Maa­työ­mies, Pai­mion sai­raa­la, 3 v
 • Levy­se­pän apu­lai­nen, Navi­re Steel Oy, 1 v