Suun­nit­te­lu

Asian­tun­te­vat suun­ni­tel­mat koh­tee­seen kuin koh­tee­seen | Tur­ku, Kaa­ri­na, Lie­to, Pai­mio, Salo, Sauvo

Laa­din eri­lai­sia kor­jaus- ja muu­tos­suun­ni­tel­mia kesä­mö­keis­tä ker­ros­ta­loi­hin. Tar­joan suun­nit­te­lu­pal­ve­lu­ja ympä­ri Var­si­nais-Suo­men, kuten Turus­sa, Kaa­ri­nas­sa, Pai­mios­sa ja Salos­sa, Lie­toa ja Sau­voa unohtamatta.

Käy­tös­sä­ni on suo­ma­lai­nen CADS House ‑suun­nit­te­luoh­jel­mis­to, jol­la laa­din muun muas­sa raken­nus­lu­pa­pii­rus­tuk­sia korjaus‑, muu­tos- ja uudis­koh­teis­ta. Lisäk­si laa­din työ­se­li­tyk­set ja urak­ka-asia­kir­jat, työ­tur­val­li­suus­asia­kir­jat sekä tar­jous­pyyn­nöt.

 

Kun­toar­viot pohjatietona

Laa­din raken­nus­ten raken­tei­ta rik­ko­mat­to­mia kun­toar­vioi­ta oma­ko­ti- ja ker­ros­ta­lo­jen sekä esim. kesä­mök­kien raken­tei­den kun­nos­ta. Laa­dit­tu kun­toar­vio ei kui­ten­kaan ole sama kuin asun­to­kau­pan yhtey­des­sä annet­ta­va kun­toar­vio. Kun­toar­vio antaa tie­toa kiin­teis­tön kun­nos­ta ja toi­mii poh­ja­tie­to­na kor­jaus­suun­ni­tel­mien laa­din­nas­sa. Kun­toar­vion perus­teel­la voi­daan tar­vit­taes­sa perus­teel­li­sem­pi, raken­tei­ta rik­ko­va, kun­to­tut­ki­mus koh­dis­taa juu­ri oikei­siin vauriokohtiin.

Tut­ki­tu­tan van­ho­jen mate­ri­aa­lien hait­ta-aineet, asbesti‑, PCB- ja lyi­jy­pi­toi­suu­det ja val­von nii­den asian­mu­kai­sen pur­ku­työn ja toi­mit­ta­mi­sen ympä­ris­tö­lu­val­li­seen vastaanottopisteeseen.

Tie­dus­te­le, miten voin aut­taa juu­ri sinua onnis­tu­maan hank­kee­si toteutuksessa!