Raken­nut­ta­mi­nen ja valvonta

Raken­ta­jan asian­tun­ti­ja pal­ve­luk­ses­sa­si | Tur­ku, Kaa­ri­na, Kos­ki TL, Lie­to, Pai­mio, Parai­nen, Salo, Sauvo

Val­von­taa remontillesi?

Laa­din raken­nus- ja kor­jaus­suun­ni­tel­mat, hoi­dan lupa-asiat sekä kil­pai­lu­tan ura­koit­si­jat ja raken­nus­tar­vik­keet. Laa­din tar­vit­ta­vat sopi­muk­set ja val­von, että han­ke toteu­te­taan lakien, mää­räys­ten, ohjei­den ja hyvän raken­nus­ta­van mukai­ses­ti. Doku­men­toin myös teh­dyn työn. Toi­min jous­ta­vas­ti Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la Tur­ku, Kaa­ri­na, Kos­ki TL, Lie­to, Pai­mio, Parai­nen, Salo, Sauvo.

Asian­tun­ti­ja mukaan alus­ta asti

Kun suun­ni­tel­laan pien­tä tai suur­ta raken­nus- tai kor­jaus­han­ket­ta, on asian­sa osaa­va raken­nus­työn val­vo­ja aina hin­tan­sa arvoi­nen – ver­rat­tu­na epä­on­nis­tu­neen työn aiheut­ta­miin hait­toi­hin ja kor­jaus­kus­tan­nuk­siin. Raken­ta­jan asian­tun­ti­ja on hyö­dyl­lis­tä ja jär­ke­vää ottaa hank­keen suun­nit­te­luun mukaan jo hyvin var­hai­ses­sa vai­hees­sa suun­nit­te­lua. Koh­tees­ta riip­puen voi jo muu­ta­man tun­nin val­von­ta­työ var­mis­taa toteu­tuk­sen suun­ni­tel­mien mukai­nen onnistuminen.

Mär­kä­ti­lat

Mär­kä­ti­lo­jen raken­ta­mi­nen on vaa­ti­vaa työ­tä, jos­sa teh­dyt vir­heet saat­ta­vat aiheut­taa hyvin­kin kal­lii­ta kor­jauk­sia. Laa­din mär­kä­ti­lo­jen kor­jaus­suun­ni­tel­mia, toi­mi­tan kor­jaus­työil­moi­tuk­set talo­yh­tiöl­le, ja val­von työn oikeaop­pi­sen toteu­tuk­sen. 14 vuo­den VTT:n ser­ti­fioi­man vede­ne­ris­tei­den asen­ta­jan työ­ko­ke­muk­sel­la tar­kas­tan vede­ne­ris­teen asen­nus­työn laa­dun, mit­taan kal­vo­pak­suu­den VTT:n ohjei­den mukai­ses­ti ja laa­din tulok­sis­ta kir­jal­li­sen val­von­ta­pöy­tä­kir­jan. Kun asun­toa myy­dään tai kor­jaus­töi­tä suun­ni­tel­laan, asian­mu­kai­set pöy­tä­kir­jat ovat raha­nar­voi­sia, kos­ka ne osoit­ta­vat teh­dyn kor­jaus­työn laa­dun sekä käy­te­tyt aineet ja menetelmät.

Raken­nut­ta­jan turvallisuuskoordinaattori

Raken­nut­ta­jan on nimet­tä­vä jokai­seen raken­nus­hank­kee­seen hank­keen vaa­ti­vuut­ta vas­taa­va päte­vä tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­ri. (Val­tio­neu­vos­ton ase­tus raken­nus­työn tur­val­li­suu­des­ta 205/2009 5 § 1. mom.)

Raken­nus­työ­maan tur­val­li­suus on aina tilaa­jan vas­tuul­la. Toi­min tur­val­li­suus­koor­di­naat­to­rin teh­tä­väs­sä, laa­din tur­val­li­suus­asia­kir­jat, teen yhteis­työ­tä ura­koit­si­joi­den kans­sa raken­ta­mi­sen tur­val­li­suut­ta kos­ke­vas­sa suun­nit­te­lus­sa ja raken­nus­työn toteut­ta­mi­ses­sa sekä val­von tilaa­jan edus­ta­ja­na, että ura­koit­si­jat huo­leh­ti­vat työ­tur­val­li­suus­vel­voit­teen toteu­tu­mi­sen.

Tie­dus­te­le roh­keas­ti, miten voin aut­taa juu­ri sinua onnis­tu­maan hank­kees­sa­si ja lain­mu­kais­ten vel­voit­tei­den toteutuksessa!

Raken­ta­jan asian­tun­ti­ja tulee apuun!