Vastaava‑, kvv‑, IV-työnjohtaja

Raken­nus­työ­maa vail­la vas­taa­vaa työn­joh­ta­jaa? Tur­ku, Kaa­ri­na, Kos­ki TL, Lie­to, Pai­mio, Parai­nen, Salo, Sauvo

Raken­nus­lu­paa edel­lyt­tä­väs­sä raken­nus­työs­sä on olta­va raken­nus­työ­tä joh­ta­va vas­taa­va työn­joh­ta­ja. Toi­men­pi­de­lu­paa edel­lyt­tä­väs­sä työs­sä on olta­va vas­taa­va työn­joh­ta­ja vain sil­loin, kun se on koh­teen käy­tön aikai­seen tur­val­li­suu­teen tai ter­veel­li­syy­teen liit­ty­vien syi­den taik­ka mai­se­man ja ympä­ris­tö­nä­kö­koh­tien vuok­si välttämätöntä.

Vas­taa­van työn­joh­ta­jan on vas­tat­ta­va raken­nus­työn koko­nai­suu­des­ta ja laa­dus­ta sekä huo­leh­dit­ta­va, että raken­nus­työ teh­dään myön­ne­tyn luvan, raken­ta­mis­ta kos­ke­vien sään­nös­ten ja mää­räys­ten sekä hyvän raken­nus­ta­van mukai­ses­ti. (Maan­käyt­tö- ja raken­nus­la­ki 122 § 1–2. mom.)

Vas­taa­va työn­joh­ta­ja/-mes­ta­ri toi­mii raken­nus­hank­kees­sa raken­ta­jan luot­to­hen­ki­lö­nä. Autan raken­ta­jaa kai­kis­sa raken­ta­mi­seen liit­ty­vis­sä asiois­sa luo­tet­ta­vas­ti ja tun­nol­li­ses­ti. Tun­nen oma­koh­tai­sel­la raken­ta­mis­ko­ke­muk­sel­la hyvin eri­lai­set raken­ta­mis­me­ne­tel­mät pit­käs­tä tava­ras­ta, talo­pa­ke­tit sekä myös hirsi‑, sipo­rex ja 1–3 ker­rok­si­set beto­ni­run­koi­set EPS-harkkotalot.

Tar­joan vas­taa­van työn­joh­ta­jan pal­ve­lui­ta Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la mm. Tur­ku, Kaa­ri­na, Kos­ki TL, Lie­to, Pai­mio, Parai­nen, Salo, Sauvo.

 

Kvv- ja IV– työnjohtaja

Raken­nus­lu­paa edel­lyt­tä­väs­sä raken­nus­työs­sä on olta­va kiin­teis­tön vesi- ja vie­mä­ri­lait­teis­ton (kvv-tj) sekä ilmas­toin­ti­lai­tok­sen (IV-tj) raken­ta­mi­ses­ta vas­taa­va työn­joh­ta­ja, jos se on lait­teis­to­jen raken­ta­mi­sen vaa­ti­vuu­den vuok­si tarpeellista.

Tar­joan kvv- ja IV-työn­joh­ta­jan pal­ve­lui­ta Var­si­nais-Suo­men alu­eel­la mm. Tur­ku, Kaa­ri­na, Kos­ki TL, Lie­to, Pai­mio, Parai­nen, Salo, Sauvo.

Tie­dus­te­le, miten voin aut­taa juu­ri sinua hank­kee­si toteutuksessa!